Säännöt ja toimintasuunnitelma


SÄÄNNÖT


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Tehyn Yhdessä Eteenpäin ry, Tehys Framåt Tillsammans rf ja sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteistoimintaan sosialidemokraattisesti ajattelevat jäsenet ammattiyhdistyspolitiikan voimistamiseksi. Tehyn Yhdessä Eteenpäin ry on mukana kehittämässä edunvalvontakeinoja paikallisille toimijoille sekä kouluttaa jäseniä selviytymään muuttuvassa työelämässä. Yhdistys ottaa kantaa maassa harjoitettavaan sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalan politiikkaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää myös kokouksia, koulutustilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia tapahtumia.
Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys:
- voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, joiden käyttö palvelee yhdistyksen tarkoitusperiä
- voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia yhdistyksen toiminnan tukemiseksi
- voi kerätä jäsenmaksua


3 § JÄSENET
Tehyn Yhdessä Eteenpäin ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen Tehy ry:n vaalikelpoinen jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.
Yhdistyksen jäsenyys on edellytys asettumiselle ryhmän ehdokkaaksi Tehyn vaaleissa ja toimimiselle Yhdessä Eteenpäin-ryhmän edustajina Tehyn päätöksentekoelimissä sekä muissa toimielimissä, joihin edustajat nimetään Tehyn valtuustossa tai hallituksessa.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei toteuta yhdistyksen periaatteita tai jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä. Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönti.


5 § JÄSENMAKSU
Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous.


6 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4 – 8 muuta jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä kalenterivuotta. Hallituksen jäsenen erotessa hallituksesta, vuosikokous täydentää hallitusta. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä erikseen pyytää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet sen jäsenistä on läsnä.
Yhdistys voi muodostaa toimialueellaan yhdistyksen hallituksen valvonnan alaisena toimivia jaostoja.


7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.


8 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.


9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Tehyn Yhdessä Eteenpäin ry pitää kaksi varsinaista kokousta vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etäyhteyden kautta silloin, kun se on mahdollista toteuttaa kokouspaikan asettamien rajoitteiden suhteen. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuvalla on puhe-, läsnäolo-oikeus sekä äänestysoikeus.
Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.


10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen sääntömääräinen kokous koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Kokouskutsut lähetetään sähköisesti niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Kokouksista ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalisessa mediassa.


11 §
VARSINAINEN KOKOUS
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta
6. hallituksen koosta päättäminen (toimikauden vaihtuessa)
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet nelivuotiskaudeksi (toimikauden vaihtuessa)
8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Mikäli yhdistys lakkautetaan, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.  

Syyskokous hyväksyy vuosittain Toimintasuunnitelman tulevan vuoden toiminnalle. Toimintasuunnitelman tulevalle/kuluvalle saat halutessasi sähköpostilla palaute/yhteydenottolomakkeen kautta tilaamallla

Toimintasuunnitelman sisältö kunakin toimintavuonna

  • Jäsenistön ja jäsenhuollon näkökulma
  • YE:n hallinnon toimintaa
  • Toiminnan painopisteet vuodelle
  • Tiedotuksen ja viestinnän toimiminen
  • Talous

 

Rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa ohjaavat Yhdessä Eteenpäin ry:n  säännöt, joita voidaan tarvittaessa päivittää tarpeesta kokouskutsussa mainiten sääntömääräisissä kokouksissa.